Alles wat je aandacht geeft

Algemene voorwaarden 

 

Voor dienstverlening door Jannie Wuytack (versie 08-2019)

 

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Tarieven en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5: Geheimhouding/Privacy

Artikel 6: Tarieven

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Artikel 8: Afspraken, Annulering en opzegging

Artikel 9: Toepasselijke recht

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

Artikel 1
Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Jannie Wuytack, gevestigd te Hoeven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75685779 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
  • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer.
  • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2
Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing, op alle offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijenen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3
Tarieven en totstandkoming overeenkomst

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.janniewuytack.nl

3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekend afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

5. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen , zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.

7. Tarief-afwijkingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tegens opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming is verleend.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever te brengen.

5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Artikel 5
Geheimhouding/Privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

3. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de coachee of de cliënt is, geldt het geheimhoudings-principe ten aanzien van de alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

4. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Verwezen wordt naar de privacyverklaring van de opdrachtnemer.


Artikel 6
Tarieven 

1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2. De geldende tarieven staan vermeld op www.janniewuytack.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.


Artikel 7
Betalingsvoorwaarden

1. Er is sprake van een contante betaling direct na het leveren van de overeengekomen dienst. Tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2. Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

3. Bij niet tijdig betalen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zo daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

4. Indien de opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd


Artikel 8
Afspraken, annulering en opzegging.

1. Afspraken voor een coachingsessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig te zijn.

2. Indien een sessie niet op tijd kan beginnen omdat coachee niet tijdig aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

4. Indien een annulering korter dan 24 uur van te voren plaats vindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is de opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraak-tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

6. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen op ieder moment de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.


Artikel 9
Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.


Artikel 10
Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

3. Partijen kunnen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in overleg te beslechten.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.janniewuytack.nl